Sporne ojcostwo - porady prawne

Badanie ojcostwa dla celów prywatnych.

Badanie pokrewieństwa między ojcem i dzieckiem może być wykonane również na zlecenie prywatne z protokolarnym pobraniem materiału biologicznego (respektowanym zwykle przez sądy jako podstawa do wszczęcia postępowania sądowego), lub na zlecenie prywatne bez pobrania protokolarnego, polegające na analizie dostarczonych przez klienta próbek (taka forma ekspertyzy nie jest uznawana przez sądy). Próbki zawierające dane osobowe porównywane są następnie genetycznie w celu wykonania jednoznacznej ekspertyzy
potwierdzającej lub wykluczającej ojcostwo między konkretnymi osobami. 
W tego typu badaniach pamiętać należy jednak, że na badanie dziecka, w tym pobranie materiału biologicznego, muszą wyrazić pisemną zgodę wszyscy prawni opiekunowie dziecka (zwykle matka i domniemany ojciec). Jeśli jeden z opiekunów nie wyraża zgody na badanie ojcostwa, jedyną drogą jego uzyskania jest postępowanie sądowe i wykonanie badania na zlecenie sądu lub prokuratora.  


Badanie ojcostwa dla celów sądowych
Jednym z głównych dowodów w procesie ustalania ojcostwa jest ekspertyza z badań genetycznych i mimo że stanowi ona dowód pomocniczy, to jednak ze względu na obiektywizm i pewność wnioskowania na podstawie badań genetycznych, ekspertyzy te stanowią podstawę wyroków sądowych. Sąd lub prokurator, na wniosek stron procesowych, zleca specjalistycznym laboratoriom wykonanie badań genetycznych w celu ustalenia ojcostwa. Zlecenie sądowe wymaga protokolarnego pobierania DNA, polegającego zwykle na bezinwazyjnym i bezbolesnym pobraniu wymazu nabłonkowych komórek jądrzastych z podpoliczkowej części jamy ustnej. W niektórych laboratoriach stosujących starsze metody badań, pobierana jest krew, niemniej DNA zawarte w wymazie złuszczonych komórek nabłonka policzków nie różni się niczym od DNA krwi, więc stosowanie metod inwazyjnych (pobierania krwi) do badań ojcostwa jest całkowicie bezzasadne, zwłaszcza w kontekście badań małych dzieci. Pobranie polegające na sporządzeniu protokołu pobrania DNA, po uprzednim wylegitymowaniu osób od których pobiera się materiał biologiczny, wykonuje uprawniona osoba w obecności co najmniej dwóch świadków (sąd wymaga potwierdzenia obecności przy pobraniu bezstronnych osób, którymi zwykle są pracownicy laboratorium).
 
Anonimowe badanie ojcostwa
W niektórych przypadkach, zwykle ze względów społecznych, rodzinnych lub innych, wykonywanie takich badań, osoby decydują się na przeprowadzenia anonimowych badań ojcostwa. Procedury postępowania są podobne jak w przypadku innych „wstydliwych” badań genetycznych takich jak testy w kierunku HIV, HCV czy HBV, gdzie w formularzu zamówienia – badania ojcostwa, można podać wymyślony „Nick”. Laboratorium wykonujące takie badania, nie znając danych personalnych klienta, wykonuje naukową analizę porównawczą dwóch dostarczonych próbek śladów (nie porównuje osób z imienia i nazwiska – tylko dostarczone próbki). Anonimowość zachowywana jest od chwili kontaktu z laboratorium, gdzie klient może zamówić zestaw do pobierania DNA, bezpośrednio w laboratorium, w punkcie pobrań DNA, aptece lub poprosić o przesłanie na poste-restante (zestaw nie przychodzi wówczas do domu zainteresowanego). Zestaw do pobierania DNA zawiera zwykle wszystkie konieczne elementy, potrzebne do samodzielnego pobrania i zabezpieczenia materiału, w tym proste wymazówki bawełniane, jak również wysuszającą kopertę zwrotną, w której pobrany materiał dostarczany jest do laboratorium. Należy pamiętać jednak, że za dostarczony materiał i jego źródło odpowiada wówczas wyłącznie klient, stąd powinien zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pobierania materiału biologicznego. Wynik wydawany jest zwykle w sposób uzgodniony wcześniej ze zleceniodawcą w formie pisemnej i/lub elektronicznej, przy zachowaniu bezpieczeństwa danych, zabezpieczanych hasłem znanym jedynie klientowi. Pomimo, że takie badania nie mogą stanowić dowodu w sądzie z oczywistych względów (brak niezależnych świadków pobrania materiału), często wynik analizy i wiedza na temat istnienia lub braku pokrewieństwa rozładowują gromadzone przez lata negatywne emocje związane z niepewnością w kwestii ojcostwa. Z drugiej strony, otrzymywany wynik może stanowić również podstawę do wystąpienia na drogę sądową o przeprowadzenie już protokolarnego pobrania materiału biologicznego i wykonania badań ojcostwa dla celów sądowych.
 
Orzeczenie sądowe
Ustawodawstwo w Polsce przewiduje możliwość ustalenia ojcostwa w formie orzeczenia sądowego, będącego najczęściej wynikiem zgodnych ustaleń obydwu stron (matki i domniemanego ojca). Problem spornego ojcostwa pojawia się z chwilą, gdy mężczyzna wskazany przez matkę nie uznaje dziecka. Kwestię orzeczenia sądowego reguluje ustawa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, uchwalona w 1964 roku (nowelizacja z 1975r). Art. 72 wyżej wymienionej ustawy stwierdza, że „Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu”. Co więcej, istnieją dwie odmienne sytuacje prawne, w zależności od tego czy dziecko urodziło się w związku małżeńskim czy też poza nim.

 • Orzeczenie sądowe ojcostwa w związku małżeńskim

W związku małżeńskim ustalenie ojcostwa następuje na zasadzie domniemania, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, zgodnie z artykułem 62 ustawy, gdzie zapisano, że: „jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki”. Małżonkom przysługuje prawo do wykluczenia ojcostwa w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, co wymaga jednak „wykazania niepodobieństwa, aby mąż matki dziecka mógł być ojcem tegoż dziecka”.

 • Orzeczenie sądowe ojcostwa poza związkiem małżeńskim

Dziecko urodzone poza związkiem małżeńskim może być uznane przez ojca dobrowolnie (nadaje mu wówczas swoje nazwisko) lub na podstawie orzeczenia sądowego. Niemniej jednak należy pamiętać że prawo składania wniosku o ustalenie ojcostwa przysługuje wyłącznie matce, samemu dziecku (jeśli jest pełnoletnie) i prokuratorowi. Zgodnie z artykułem 85 ustawy, „domniemywa się że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzysetnym a nie później niż sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka”. Zatem powództwo o ustalenie ojcostwa wytaczane jest domniemanemu ojcu, gdzie jeden proces sądowy rozpatruje sprawę wyłącznie jednego domniemanego ojca, chociaż w dowolnym momencie po urodzeniu dziecka. Matka dziecka musi przedstawić fakty, które uprawdopodobniają ojcostwo wskazanego mężczyzny. W przypadku, gdyby domniemany ojciec nie uznawał dziecka, pozwany mężczyzna musi udowodnić, że „nieprawdopodobieństwem jest, aby mógł być ojcem tego dziecka”. W takiej sytuacji, sąd zwykle przychyla się do prośby wykonania badań genetycznych


 
Koszty sądowe
W przypadku wykazania potwierdzenia ojcostwa, koszty ekspertyzy protokolarnego badania ojcostwa ponosi zwykle pozwany mężczyzna, w pozostałych przypadkach sąd, prokuratura lub matka dziecka (rzadko).
 
Badanie ojcostwa wobec bezpieczeństwa danych osobowych
W większości krajów, gromadzenie danych bez wiedzy i zgody osób badanych jest zabronione, co wynika z Deklaracji Praw Człowieka. Stąd publiczne bazy danych tworzone są zwykle na podstawie profili genetycznych osób skazanych lub oskarżonych o dokonanie przestępstwa. W Polsce istnieją przepisy ograniczające zbieranie danych osobowych, co nie dotyczy jednak bezpośrednio cech genetycznych, identyfikujących daną osobę.
Najczęściej zadawane pytania:

Czy pobranie DNA można wykonać samemu?
Tak, ale tylko w przypadku badań prywatnych. W tym celu wystarczy zakupić zestaw do samodzielnego pobierania materiału genetycznego. Pozwala on na właściwie wykonanie i zabezpieczenie wymazów z wewnętrznej strony policzka.

Czy konieczne jest pobranie wymazu od dziecka?
Nie. Istnieje możliwość zrobienia testów pokrewieństwa nie używając wymazów (np. z mikrośladów: guma do żucia, szczoteczka do zębów, noszona bielizna, wykorzystany patyczek do uszu, włos z cebulką włosową i wiele innych). Pamiętać należy jednak wówczas że takie badanie (porównanie materiałów nie osób) mimo że jest tak samo informatywne jak badanie sądowe, nie może być jednak w sądzie wykorzystane z powodu braku obiektywnej pewności skąd pochodził badany materiał. Większość laboratoriów służy pomocą w zakresie wyboru właściwego materiału.
 
Czy wynik testu prywatnego może być wykorzystany jako dowód w sądzie?
Jeżeli zostało wykonane badanie do celów prywatnych to taki wynik nie może zostać wykorzystany jako dowód w sadzie. Aby wynik był prawomocny w sądzie konieczne jest tzw. protokolarne pobranie materiału genetycznego. Występuje wtedy konieczność pobrania materiału przez osoby wykwalifikowane (tj. pielęgniarka lub lekarz) w obecności świadków. Konieczne jest również spisanie danych osobowych z dowodów osobistych w specjalnie skonstruowanym formularzu. W takim przypadku wydawana jest opinia biegłego sądowego który czuwa nad prawidłowością badań.
 
Czy badanie dla celów sądowych musi być zlecane przez sąd?
Nie. Można zlecić badanie jako osoba prywatna dla celów sądowych. Wymaga to udziału wszystkich zainteresowanych stron a wiec matki z dzieckiem oraz domniemanego ojca. Tak samo jak w przypadku badań zlecanych przez sąd występuję tutaj konieczność protokolarnego pobrania materiału w odpowiedniej placówce. Do pobrania materiału potrzebni są świadkowie oraz dowody tożsamości badanych a w przypadku dziecka akt urodzenia. Wydawana jest opinia biegłego sądowego który czuwa nad prawidłowością badań. Taka ekspertyza może stanowić dowód w sądzie.
 
Czy badanie można wykonać bez wiedzy matki dziecka?
Aby określić ojcostwo laboratorium nie potrzebuje materiału biologicznego matki, choć bywa on pomocny. Zgodnie jednak z prawem w Polsce, na wykonanie badania ojcostwa muszą się zgodzić wszyscy prawni opiekunowie dziecka (zwykle matka i ojciec), chociaż w przypadku prowadzonego postępowania sądowego, sąd zwykle przychyla się do prośby wykonania takiego badania i wystawia zlecenie ustalenia ojcostwa. W Polsce istnieją przepisy ograniczające zbieranie danych osobowych, co nie dotyczy jednak bezpośrednio cech genetycznych, identyfikujących daną osobę [Bal J, 2001], takich jak profile DNA umożliwiające ustalenie stopnia pokrewieństwa między próbkami dostarczonego do badań materiału. Tak jak to opisano powyżej, w niektórych przypadkach, zwykle ze względów społecznych, zastrzeżeń rodziny lub skrępowania wstydem wykonywania takich badań, zainteresowane osoby decydują się na przeprowadzenia anonimowych badań ojcostwa. Procedury postępowania są podobne jak w przypadku innych „wstydliwych” badań genetycznych, gdzie w formularzu zamówienia – badania ojcostwa, można dowolnie opisać próbki, tak że laboratorium wykonujące takie badania, nie znając danych personalnych klienta, wykonuje naukową analizę porównawczą dwóch dostarczonych próbek śladów (nie porównuje osób z imienia i nazwiska – tylko dostarczone próbki). Należy pamiętać jednak, że za dostarczony materiał i jego źródło odpowiada wówczas wyłącznie klient, stąd powinien zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pobierania materiału biologicznego. Pomimo, że takie badania nie mogą stanowić dowodu w sądzie z oczywistych względów (brak niezależnych świadków pobrania materiału), często wynik analizy i wiedza na temat istnienia lub braku pokrewieństwa rozładowują gromadzone przez lata negatywne emocje związane z niepewnością w kwestii ojcostwa. Z drugiej strony, otrzymywany wynik może stanowić również podstawę do wystąpienia na drogę sądową o przeprowadzenie już protokolarnego pobrania materiału biologicznego  i wykonania badań ojcostwa dla celów sądowych.


Czy do badań konieczne jest pobranie krwi?
Nie. Obecnie badanie ojcostwa prowadzi się na podstawie wymazu komórek jądrzastych z podpoliczkowej części jamy ustnej. Jest to materiał zawierający to samo DNA które jest w komórkach krwi, z tą różnicą, że pobranie krwi jest metodą inwazyjną. Wymaz z jamy ustnej stan zawiera wystarczającą ilość DNA do przeprowadzenia analiz identyfikacji genetycznej, badań ojcostwa czy też badań diagnostycznych. Pobranie materiału genetycznego w ten sposób jest całkowicie bezbolesne. DNA zawarte w wymazie złuszczonych komórek nabłonka policzków nie różni się niczym od DNA krwi, więc stosowanie metod inwazyjnych (pobierania krwi) do badań ojcostwa jest całkowicie bezzasadne, zwłaszcza w kontekście badań małych dzieci.
 
Czy pobranie DNA do badań jest bolesne?
Nie. Materiał genetyczny pobierany jest najczęściej z podpoliczkowej części jamy ustnej jako wymaz wykonany prostą wymazówkę bawełnianą i zabezpieczany następnie w specjalnych kopertach osuszających. Dzięki temu nie trzeba pobierać krwi do badań, co jest jeszcze praktykowane w niektórych starszych laboratoriach. Samo pobranie możecie Państwo wykonać samodzielnie, za pomocą zestawu do pobierania DNA (badania dla celów prywatnych) lub w identyczny sposób w punkcie pobierania materiału biologicznego (badania dla celów sądowych).
 
Czy są granice wiekowe w których można wykonać testy genetyczne?
Nie. Profil genetyczny jest niezmienny przez całe życie, a wiec nie ma górnej granicy wiekowej. Jeśli chodzi o dolna granice wiekową to można wykonać badania już po narodzinach dziecka.
Czy badanie można wykonać przed narodzeniem dziecka?
W uzasadnionych przypadkach badanie ojcostwa można wykonać również przed narodzeniem dziecka na podstawie pobranego uprzednio płynu owodniowego, pobranego w trakcie zabiegu amniopunkcji (nakłucie przez powłoki brzuszne matki wykonane w uprawnionych gabinetach ginekologicznych). Taki płyn owodniowy zawiera złuszczone komórki płodu zawierające jego DNA, niemniej należy pamiętać że zabieg ten wiąże się z ok. 1% ryzykiem poronienia płodu, więc zwykle badanie ojcostwa w takim przypadku wykonuje się przy okazji innych badań medycznych, wymagających pobrania płynu owodniowego. Istnieją również mniej inwazyjne metody prototypowe metody izolacji erytroblastów płodowych bezpośrednio z krwi obwodowej matki. Komórki płodu przedostają się przez barierę łożysko-krew matki, stąd metoda o której mowa, oparta została o techniki immuno-magnetyczne sortowanie tych komórek. Badania te jednak są niepowtarzalne i trudne do wykonania, co sprawia, że w chwili obecnej nie są jeszcze stosowane rutynowo.
 
Na co zwrócić uwagę przy samodzielnym pobieraniu DNA?
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by nie zanieczyścić wymazówek obcym DNA, pochodzącym od osób trzecich. W trakcie pobierania materiału do analizy nie można zanieczyścić próbki innymi komórkami np. z naskórka palców lub śliny innej osoby. W tym celu należy stosować się do instrukcji pobrania DNA, stosować rękawiczki gumowe (zwykle załączone w zestawie) a w przypadku zanieczyszczenia próbek powtórzyć pobranie wymazu inną wymazówką.
 
Gdzie można pobrać DNA do badań dla celów sądowych?
Badanie ojcostwa dla celów sądowych wymaga protokolarnego pobrania materiału biologicznego w obecności co najmniej dwóch niezależnych świadków (zwykle są to pracownicy laboratorium). Takie pobranie materiału wiąże się z wylegitymowaniem osób dorosłych i przedłożeniem świadectwa urodzenia dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, wypełnieniem formularzy i zachowaniem procedur, stąd można je wykonać jedynie w placówkach pobierania materiału biologicznego.
 
Czy protokolarne pobranie materiału biologicznego dla celów sądowych wymaga stawienia się w laboratorium?
NIE. Niemniej pobranie protokolarne musi być wykonane w jednostce współpracującej z laboratorium i odpowiednio przeszkolonej – zwykle w NZOZ lub ZOZ. Wychodząc naprzeciw Pańśtwa oczekiwaniom, laboratoria zwykle nawiązują współpracę z wieloma jednostkami na terenie całej polski i za granicą, w różnych miejscowościach, tak by odciążyć Państwa od obowiązku stawienia się w laboratorium, niejednokrotnie oddalonym o kilkaset kilometrów od miejsca zamieszania. Proszę jednak wcześniej sprawdzić czy wybrane przez państwa laboratorium posiada taką współpracę w Państwa miejscowości.
 
Jak długo trwa badanie?
Średniostatystycznie, badanie może trwać od 5 do 10 dni roboczych w zależności od jego typu. Termin wydania wyniku liczony jest zwykle od momentu otrzymania próbek oraz zaksięgowania opłaty za badanie (nie od daty złożenia zamówienia!). Z powodów marketingowych, część laboratoriów wprowadza nawet krótsze terminy realizacji 48h, niemniej zwykle wynik wydawany jest znacznie później z powodu często stosowanego wprowadzania dodatkowych procedur wewnętrznego księgowania wpłat na takie „szybkie” badania.


W jaki sposób można zamówić badanie ojcostwa?
Złożenie zamówienia jest możliwe na kilka sposobów. Jednym z nich jest zamówienie przez sklepy internetowe lub drogą elektroniczną (e-mailem), niemniej zwykle badanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania próbek oraz zaksięgowania wpłaty. Kolejny sposób to rozmowa z konsultantem, który doradzi jaki typ badania jest potrzebny każdemu klientowi indywidualnie.
Czy próbki należy przynieść osobiście do punktu przyjmowania materiału?
Nie jest to konieczne. Właściwie zabezpieczone próbki można przesłać do placówki pocztą bądź kurierem, zgodnie z instrukcją zestawu do pobierania materiału biologicznego wybranej jednostki.
W jaki sposób należy dokonać płatności?
Jedną z możliwości uiszczenia opłaty jest zamówienie bezpośrednio w sklepie internetowym (płatność kartą kredytową lub przelewem bankowym lub pocztowym). Innym sposobem jest zapłata gotówką w punkcie przyjmowania DNA.  


Jak zabezpieczane są dane osobowe klienta?
Dane osobowe są przechowywane zwykle zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (laboratoria mają obowiązek zabezpieczenia danych przed osobami nieuprawnionymi, wynik wydają zwykle wyłącznie osobie lub instytucji podpisanej na formularzu zlecenia). Materiał biologiczny jak również dane opisujące ten materiał nie mogą być wykorzystane w żadnym innym celu bez Państwa pisemnej zgody!
Jaka jest pewność wyniku?
Współczesne technologie badań ojcostwa z udziałem materiału matki dziecka i domniemanego ojca (analiza układów STR) umożliwia uzyskanie wyniku co najmniej 99,9999% prawdopodobieństwa ojcostwa (potwierdzenia ojcostwa), a więc z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. W przypadku wyników wykluczających, ojcostwo zostaje zaprzeczone jednoznacznie (w 100%). W przypadku badań bez udziału matki, test cechuje nieco niższa pewnością wyniku na poziomie ok. 99,95% prawdopodobieństwa dla potwierdzenia ojcostwa lecz podobnie - 100% w przypadku zaprzeczenia ojcostwa.

Jaka jest procedura, jeżeli DNA nie zostanie prawidłowo pobrany?
Pobranie materiału do badań nie jest skomplikowaną czynnością, i zwykle nie przysparza żadnych problemów (wymaz z wewnętrznej strony policzków bawełnianą wymazówkę). Niemniej jednak czasem okazuje się, że konieczne będzie ponowne pobranie materiału (np. gdy nie został wysuszony przed wysłaniem lub został zniszczony w inny, przypadkowy sposób). W takiej sytuacji mają Państwo zwykle możliwość ponownego pobrania materiału na prośbę laboratorium. Zwykle laboratorium w początkowych etapach badania ocenia jakość oraz ilość dostarczonego materiału i nie ma możliwości uzyskania nieprawdziwych wyników badań w przypadku zniszczonego DNA. W sytuacji stwierdzenia zdegradowanego DNA, laboratorium po prostu nie uzyskuje wyników (w żadnym razie zniszczenie DNA nie może spowodować zmiany wyniku negatywnego na pozytywny czy też odwrotnie). Niemniej, pamiętać należy o prawidłowym podpisaniu prób, gdyż laboratorium nie jest w stanie odróżnić DNA np. dwóch badanych synów od ojca, stąd za prawidłowość podpisania materiału odpowiada zwykle klient.


Od ilu osób można pobrać materiał za pomocą jednego zestawu do pobierania DNA?
Zestawy zawierają zwykle 3 wymazówki, stąd maksymalna liczba osób badanych jest równa liczbie wymazówek w zestawie, stąd prosimy o sprawdzenie w informacji o zestawie jego składu.


Czy leki lub inne przyjmowane substancje mogą wpłynąć na wynik badania?
Nie. Przyjmowanie jakichkolwiek leków nie wpływa na zmianę sekwencji DNA (którą dziedziczymy od matki i ojca). Leki w żaden sposób nie wpływają na wynik badania. Niemniej, pamiętać należy że pobranie wymazu z jamy ustnej wymaga wstrzymania się z jedzeniem i piciem pół godziny przed samym pobraniem materiału, co wpływa na większą ilość pobranego DNA (więcej złuszczających się w sposób ciągły komórek zostanie w jamie ustnej) oraz zabezpieczy wymaz przed dodatkowymi składnikami pożywienia (chociaż niewielkie zanieczyszczenia nie mają wpływu na ilość DNA). Przyjmowanie posiłków tuż przed pobraniem DNA nie może jednak zmienić wyniku badania w żaden sposób.
Jak zbadać ojcostwo osób zmarłych lub takich od których nie ma możliwości pobrania DNA?
Jednym ze sposobów na przeprowadzenie takiego badania jest zebranie śladów z przedmiotów, które należały do osoby której DNA nie można inaczej pozyskać jt.: szczoteczka do zębów, nieprana koszula gdzie na kołnierzyku często przez wiele lat zachowuje się DNA, lub inne rzeczy osobiste. Drugą możliwością jest wykonanie badań przy użyciu próbek uzyskanych od matki, dziecka i dziadków ze strony ojca. W przypadku osób zmarłych można również zgłosić do sądu prośbę o wykonanie ekshumacji zwłok, niemniej sąd przychyla się do takiej prośby pod warunkiem racjonalnego uzasadnienia wniosku. Do takich badań wystarczy niewielki fragment kości zmarłego.

Kiedy uznaje się, że dziecko pochodzi od męża matki?
 Na podstawie art. 62 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, jeśli urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania albo unieważnienia. Obalenie tego domniemania nastąpić może na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (więcej informacji w zakładce: aspekty prawne).
W jakich okolicznościach domniemany ojciec może ustalić ojcostwo przez uznanie dziecka?
 Zgodnie z art. 72 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego -jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki albo gdy domniemanie zostało obalone ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy orzeczenia sądu. Można uznać dziecka bez względu na jego wiek bez spełnienia powyższych warunków. Uznanie dziecka poczętego i małoletniego przez jego ojca wymaga również uzyskania zgody jego matki. Uznanie dziecka pełnoletniego wymaga zgody tego dziecka.


Kiedy osoba może zażądać sądowego badania ojcostwa?
 Sądowego badania genetycznego można zażądać w sytuacji kiedy ojciec nie uznał dobrowolnie dziecka (na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego). Przed podjęciem decyzji w tej sprawie warto skonsultować się z prawnikiem.
Kto może wytoczyć powództwo o wykluczenie ojcostwa?
 Zgodnie z art. 69 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powództwo o wykluczenie ojcostwa może wytoczyć matka dziecka w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia, natomiast zgodnie z art. 63 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mąż matki dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia, w  którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Zgodnie z art. 70 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powództwo takie może wytoczyć również dziecko po osiągnięciu pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia. Terminy te są nieprzekraczalne. Nie można wystąpić o wykluczenie ojcostwa po śmierci dziecka.


Jakie są skutki wykluczenia ojcostwa?
Skutkiem wykluczenia ojcostwa jest ustanie praw i obowiązków pomiędzy ojcem a dzieckiem, w tym: władzy rodzicielskiej, nazwiska dziecka oraz prawa dziedziczenia. Kwestią sporną pozostaje nadal czy po wykluczeniu ojcostwa mąż matki może żądać zwrotu dokonanych na rzecz dziecka świadczeń alimentacyjnych.
Kto może wystąpić do sądu o przeprowadzenie badania ojcostwa?
Zgodnie z art.84 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawo do żądania badań ma: dziecko, jego matka i domniemany ojciec dziecka. Ani matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z żądaniem badania ojcostwa po śmierci dziecka albo po osiągnięciu przez nie pełnoletności.
W sytuacji gdy matka dziecka jest niepełnoletnia powództwo w jej imieniu wytacza jej prawny opiekun.

Literatura polskojęzyczna:

 • Bal J., Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej; Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001
 • Bal J, Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej; Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011
 • Biblioteka Prawa Dowodowego, Badania genetyczne w dochodzeniu ojcostwa. IES w Krakowie 1998
 • Birkbauser VB, DNA fingerprinting state of sciences. Switzerland 1993
 • Butler JM, DNA fingerprinting: an introduction. Academic Press 2001
 • Pawłowski R., Medyczno-sądowe badania śladów biologicznych. Biblioteka prawa dowodowego, IES w Krakowie, 1997
 • Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J., Medycyna Sądowa. Wydawnoctwo lekarskie PZWL, Warszawa 1993

Publikacje anglojęzyczne:

 • Goodwin W, Linacre A, Hadi S. An Introduction to Forensic Genetics. ISBN-13: 978-0470710197, 2nd Edition, 2010 (New chapter on non–human forensic genetics, including identification of bacteria and viruses, animals and plants).
 • Saferstein R, Forensic Science, From the Crime Scene to the Crime Lab - 2nd Edition, ISBN-13: 9780131391871, 2012.
 • Butler JM, Forensic DNA Typing, Second Edition: Biology, Technology, and Genetics of STR Markers, ISBN-13: 978-0121479527, Edition: 2, 2005.
 • Birkbauser VB, DNA fingerprinting state of sciences. Switzerland 1993.
 • Butler JM, DNA fingerprinting: an introduction. Academic Press 2001.
 • Marquez MC. Interpretation guidelines of mtDNA control region sequence electropherograms in forensic genetics. Methods Mol Biol. 2012;830:301-19. doi: 10.1007/978-1-61779-461-2_21. PubMed PMID: 22139669.

 • Bandelt HJ, van Oven M, Salas A. Haplogrouping mitochondrial DNA sequences in Legal Medicine/Forensic Genetics. Int J Legal Med. 2012 Nov;126(6):901-16. doi: 10.1007/s00414-012-0762-y. Epub 2012 Sep 1. PubMed PMID: 22940763.

 • Seo Y, Uchiyama D, Kuroki K, Kishida T. STR and mitochondrial DNA SNP typing of a bone marrow transplant recipient after death in a fire. Leg Med (Tokyo). 2012 Nov;14(6):331-5. doi: 10.1016/j.legalmed.2012.06.001. Epub 2012 Jul 7. PubMed PMID: 22776743.

 • Salas A, Coble M, Desmyter S, Grzybowski T, Gusmão L, Hohoff C, Holland MM, Irwin JA, Kupiec T, Lee HY, Ludes B, Lutz-Bonengel S, Melton T, Parsons TJ, Pfeiffer H, Prieto L, Tagliabracci A, Parson W. A cautionary note on switching mitochondrial DNA reference sequences in forensic genetics. Forensic Sci Int Genet. 2012 Dec;6(6):e182-4. doi: 10.1016/j.fsigen.2012.06.015. Epub 2012 Jul 25. PubMed PMID: 22840856.

 • Holland MM. Molecular analysis of the human mitochondrial DNA control region for forensic identity testing. Curr Protoc Hum Genet. 2012 Jul;Chapter 14:Unit14.7. doi: 10.1002/0471142905.hg1407s74. PubMed PMID: 22786611.

 • Rizzi E, Lari M, Gigli E, De Bellis G, Caramelli D. Ancient DNA studies: new perspectives on old samples. Genet Sel Evol. 2012 Jul 6;44:21. doi: 10.1186/1297-9686-44-21. Review. PubMed PMID: 22697611; PubMed Central PMCID: PMC3390907.

 • Green RE, Briggs AW, Krause J, Prüfer K, Burbano HA, Siebauer M, Lachmann M, Pääbo S. The Neandertal genome and ancient DNA authenticity. EMBO J. 2009 Sep 2;28(17):2494-502. doi: 10.1038/emboj.2009.222. Epub 2009 Aug 6. Review. PubMed PMID: 19661919; PubMed Central PMCID: PMC2725275.

 •  Neiman M, Taylor DR. The causes of mutation accumulation in mitochondrial genomes. Proc Biol Sci. 2009 Apr 7;276(1660):1201-9. doi: 10.1098/rspb.2008.1758. Epub 2009 Jan 20. Review. PubMed PMID: 19203921; PubMed Central PMCID: PMC2660971.

 • Chinnery PF. Inheritance of mitochondrial disorders. Mitochondrion. 2002 Nov;2(1-2):149-55. PubMed PMID: 16120317.
 • Saneto RP, Sedensky MM. Mitochondrial Disease in Childhood: mtDNA Encoded. Neurotherapeutics. 2012 Dec 6. PubMed PMID: 23224691.

 • Payne BA, Wilson IJ, Yu-Wai-Man P, Coxhead J, Deehan D, Horvath R, Taylor RW, Samuels DC, Santibanez-Koref M, Chinnery PF. Universal heteroplasmy of human mitochondrial DNA. Hum Mol Genet. 2013 Jan 15;22(2):384-90. doi: 10.1093/hmg/dds435. Epub 2012 Oct 16. PubMed PMID: 23077218; PubMed Central PMCID: PMC3526165.

 • Pakendorf B, Stoneking M. Mitochondrial DNA and human evolution. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2005;6:165-83. Review. PubMed PMID: 16124858.

 • Disotell TR. Discovering human history from stomach bacteria. Genome Biol. 2003;4(5):213. Epub 2003 Apr 28. Review. PubMed PMID: 12734001; PubMed Central PMCID: PMC156578.

 

Użyteczne linki:

Towarzystwa:An introduction to forensic Genetics

Standaryzacja i walidacja:

Bazy danych:

Analiza sekwencyjna mitochondrialnego DNA (w linii żeńskiej)Forensic Science International Journal

Analiza układów Y-STR (w linii męskiej)

 CzasopismaForensic Science International - Genetics- Journal:

Identyfikacja osób:

Genealogia genetyczna:

Choroby dziedziczone genetycznie:

 Nagrody Nobla 2010:

 • Nagrodę Nobla 2010 w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymał brytyjski biolog Robert Geoffrey Edwards za opracowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), w wyniku której w 1978 r. przyszło na świat pierwsze "dziecko z probówki", dziewczynka Louise Brown.

 • http://youtube.googleapis.com/v/0hq2wvhuAf8&feature
 • http://www.youtube.com/v/vGbIL9QWSsM&feature
 

 Nagrody Nobla 2009 z zakresu biologii molekularnej:

 • w dziedzinie fizjologii i medycyny  za odkrycie i opisanie biologicznych efektów działania enzymu telomerazy i   "telomerów", czyli ochronnych sekwencji DNA występujących na końcach chromosomów, decydujących o liczbie podziałów komórkowych a więc mających wpływ  między innymi na procesy starzenia i nowotworzenia.

 http://www.youtube.com/v/LdEfXTh-y4g&hl

http://www.youtube.com/v/CCNuG2ejBuE

  

 • w dziedzinie chemii za krystalizację struktury  i opisanie biologicznych aspektów działania "rybosomów" czyli głównych składowych maszynerii komórkowej, odpowiedzialnej za przepisywanie informacji z RNA i syntezę białek.

 http://www.youtube.com/v/sbr03G2Oj8E&hl

http://www.youtube.com/v/D5vH4Q_tAkY&hl

    

 •  Wybrane animacje (YouTube):

  • 3D medical animation mitochondria for ninapharm

  • http://www.youtube.com/v/eOdtrhl5QYA&feature


  • Mitochondrial DNA (mitochondrialne DNA)

  • http://www.youtube.com/v/yF7esxWJj1Q


  • The Human Genome Project Video - 3D Animation Introduction

  • http://www.youtube.com/v/XuUpnAz5y1g&hl


  • What If? A world without code -- DNA

  • http://www.youtube.com/v/HMjfZB22O3k&feature


  • Neanderthal DNA sequenced - Analysis (DNA Neandertalczyka)

  • http://www.youtube.com/v/hEE9DzntgOc
  • http://www.youtube.com/watch?v=hEE9DzntgOc


  • The Stages of Mitosis (etapy mitozy - podział komókri)

  • http://www.youtube.com/v/2WwIKdyBN_s&feature


  • DNA MUTATION (mutacja DNA)

  • http://www.youtube.com/v/kp0esidDr-c&feature


  • SNPs - Single Nucleotide Polymorphisms (Polimorfizm pojedynczych nukleotydów)

  • http://www.youtube.com/v/9rPDa2ACtog&feature


  • DNA Transcription and Protein Assembly (Transkrypcja DNA i składanie białek)

  • http://www.youtube.com/v/983lhh20rGY&feature


  • Inside Human Cell (wnętrze ludzkiej komórki)

  • http://www.youtube.com/v/o7qN9KspjG8&feature


  • Home - (od cyjanobakterii do Nowego Jorku) http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU