Miło nam Państwa poinformować,

że Centrum Informacji Genetycznych DNAi w Krakowie uzyskało certyfikaty GEDNAP, które świadczą o najwyższym poziomie biegłości ekspertów laboratorium DNAi w zakresie metod i procedur wykorzystywanych w badaniach DNA oraz identyfikacji genetycznej i biochemicznej. Test GEDNAP [1,2] uznawany jest na całym świecie jako najbardziej wymagający sposób walidacji metod pracy laboratorium w zakresie medycyny sądowej i kryminalistyki.

Instytucja przeprowadzająca testy GEDNAP (ang. The German DNA Profiling Group - proficiency testing) uważana jest za światowe centrum naukowo-badawcze, które wyznacza normy jakości i standardy badań w medycynie sądowej i kryminalistyce.

Specjaliści zespołu DNAi wraz z biegłym sądowym wykazali się bezbłędnym wykonaniem najnowszych testów GEDNAP.

Testy obejmowały m.in. ustalanie profili jądrowego DNA na podstawie autosomalnych układów STR, rekomendowanych przez Europejską Sieć Instytutów Kryminalistycznych ENFSI (ang. The European Network of Forensic Science Institutes), EDNAP (ang. The European DNA Profiling Group), Narodowy Instytut Standardów i Technologii NIST (ang. The National Institute of Standards and Technology), jak również amerykański program CODIS (ang. Combined DNA Index System), który wspiera FBI (ang. The Federal Bureau of Investigation) [2,3].

[1] Rand S, Schürenkamp M, Brinkmann B. The GEDNAP (German DNA profiling group) blind trial concept. Int J Legal Med. 2002 Aug;116(4):199-206. Epub 2002 Mar 28.
[2] Schneider PM, Fimmers R, Keil W, Molsberger G, Patzelt D, Pflug W, Rothämel T, Schmitter H, Schneider H, Brinkmann B. The German Stain Commission: recommendations for the interpretation of mixed stains. Int J Legal Med. 2009 Jan;123(1):1-5.
[3] Butler JM, Hill CR. Biology and Genetics of New Autosomal STR Loci Useful for Forensic DNA Analysis. National Institute of Standards and Technology Applied Genetics Group Gaithersburg, Maryland United States of America. Forensic Science Review. 1042-7201/24-01/Jan. 2012.

 


Doświadczenie naszych pracowników w zakresie biochemii, biotechnologii, diagnostyki genetycznej, medycyny molekularnej i medycyny sądowej, gwarantują doskonałą jakość prowadzonych analiz i pewność uzyskiwanych wyników. Badania genetyczne wykonywane są przez ekspertów z wieloletnim naukowym i diagnostycznym doświadczeniem, które wielokrotnie umożliwiło powołanie ich w charakterze specjalistów biegłych sądowych w dziedzinie badań DNA.             

DNAi stawia na wysoką jakość świadczonych usług, oferuje szybkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny.


Metody walidacji i certyfikacji badań na świecie:

Certyfikacja laboratoriów wykonujących badania ojcostwa realizowana jest w oparciu o różne standardy i programy, takie jak:

Certyfikacja GEDNAP (ang. German DNA Profiling Group) to najważniejszy i uznawany w większości krajów świata system międzynarodowej certyfikacji badań genetycznych. Uzyskanie przez laboratorium certyfikatu GEDNAP jest potwierdzeniem najwyższej jakości i biegłości w wykonywanych badaniach. Certyfikaty wydawane są w kilku kategoriach badań takich jak:

  • Analiza układów STR genomowego DNA. Testy laboratorium obejmują badanie somatycznych układów STR genomowego DNA (gDNA), chromosomu Y oraz chromosomu X. Laboratorium chcące otrzymać certyfikat, otrzymuje szereg zakodowanych śladów biologicznych (np. plam krwi na płótnie lnianym, poślinione znaczki pocztowe, niedopałki papierosów itp.), które analizowane są następnie standardowymi zestawami do tego typu badań, a uzyskane wyniki w postaci profili genetycznych odsyłane do Katedry Medycyny Sądowej w Niemczech, gdzie są rozkodowywane i oceniane przez specjalistów prowadzących certyfikację GEDNAP. Większość liczących się laboratoriów przystępuje do certyfikacji w tym zakresie badań i otrzymuje certyfikat GEDNAP w kategorii analizy układów STR,
  • Analiza sekwencyjna mitochondrialnego DNA. Testy laboratorium obejmują badanie polimorfizmów mitochondrialnego DNA (mtDNA). Podobnie jak w przypadku badań układów STR, laboratorium otrzymuje szereg zakodowanych śladów biologicznych, a uzyskane profile odsyłane są do jednostki certyfikującej GEDNAP. Ze względu na znacznie wyższe wymagania technologiczne oraz trudność tej analizy, jedynie nieliczne laboratoria przystępują do certyfikacji w zakresie badań mtDNA, niemniej uzyskane przez nie certyfikaty GEDNAP w kategorii analizy mtDNA, świadczą o większej biegłości i wyższym poziomie zaawansowania technologicznego w badaniach genetycznych względem laboratoriów, które otrzymały wyłącznie certyfikaty w zakresie analizy układów STR,
  • Analiza biochemiczna. Certyfikaty w tej kategorii świadczą o biegłości w badaniach biochemicznych, w tym identyfikacji śliny, spermy oraz krwi,
  • Analiza Biostatystyczna. Certyfikaty w tej kategorii świadczą o biegłości w prowadzeniu analiz statystycznych, w tym obliczeń dotyczących oceny prawdopodobieństwa ojcostwa.

 

 Pozostałe systemy certyfikacji i normalizacji badań:

  • Program PTMSiK. Program Komisji ds. Badań Genetycznych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki obejmuje certyfikację podobną do systemu GEDNAP, niemniej rzadko wykonywaną w laboratoriach w których prowadzi się międzynarodową certyfikację GEDNAP. Do zadań wymienionej komisji należą ponadto: standaryzacja wyników, ocena ich wartości oraz ocena ryzyka błędu,
  • Programy EDNAP. Do zadań EDNAP (ang. European DNA Profiling Group) należy porządkowanie technologii badań DNA dla celów sądowych i kryminalistycznych,P
  • Programy NIST. Do zadań NIST (ant. National Institute of Standards and Technology) należy między innymi porządkowanie standardów molekularnych w medycynie sądowej, w tym certyfikacja różnych technologii badań pokrewieństwa,
  • Systemy ISO. Programy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO (ang. International Organization for Standardization) stanowią marker jakości pracy laboratorium w rozumieniu ogólnym. Certyfikaty ISO zwykle nie dotyczą oceny biegłości wykonywanych badań ale jakości pracy w kontekście stosowanych procedur w tym obsługi klienta,
  • Systemy PCA – Polskie Centrum Akredytacji  (PCA) jest polską jednostką akredytującą, nadzorowaną przez Ministerstwo Gospodarki. Programy PCA są zbieżne z międzynarodowym systemem akredytacji ISO,
  • Programy CMKP. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (CMKP) prowadzi również specjalne systemy akredytacji laboratoriów oraz programy podnoszenia kwalifikacji zawodowych laborantów, w tym związanych z medycyną sądową.